Dokumentet për Trajtimin e Dëmeve

Për të gjitha llojet e dëmeve, gjatë procedurës së trajtimit, mund të kërkohet dokumentacion plotësues mbi ngjarjen perveç dokumenteve te citura me poshte, në rastet kur konsiderohet e nevojshme.
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a – Dega Kosove do të rimbursojë kërkesen për rimbursim në bazë te afatit të përcaktuar në kontratën përkatëse të sigurimit pas marrjes së gjithë dokumentacionit te nevojshme shoqërues.

DËMET E SHKAKTUARA NGA AUTOMJETET E SIGURUARA ME POLICË M.T.P.L
Në rast të dëmit material në automjet dhe pronë, shkaktuar nga automjeti i siguruar pranë SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A – DEGA KOSOVE:

Dokumenta qe vertetojne rastin e sigurimit

 1. Kerkesa per demshperblim (shkarko formularin)
 2. Njoftimi i reklamimit (aksidentit) nga shkaktari i demit, ne se eshte e mundur.
 3. Raportin e Policise se Trafikut  dhe skica e vendngjarjes.
 4. Deklarime te deshmitareve okulare ne aksident (kur ka te tilla).
 5. Cdo dokumet tjeter qe ndihmon ne vertetimin e rastit te sigurmit – raporti shtese i policise, kallZimi penal mbi rastin, foto te vendit te ngjarjes, Vendimi i Gjykates forma e prere.

Dokumenta specifike per demet shendetesore:

 1. Çertifikata e bashkesise familjare, leshuar nga organet komunale  ( Gjendja Civile)
 2. Vertetimi i te ardhurave neto personale per vitin e fundit (duke u nisur nga dita e aksidentit), i detajuar per çdo muaj dhe i konfirmuar nga organet kompetente komunale.

Per rastet e vdekjes

 1. Skede vdekje ose çertifikate vdekje
 2. Deshmia e trashgimise per te ndjerin, leshuar nga Gjykata.

Per rastet e paaftesise per pune

 1. Çdo dokument mjekesor qe siguron i demtuari i leshuar nga spitali, mjeku i familjes apo mjeket e njesive komunale per te aksidentuarin dhe qe ka lidhje me ngjarjen.
 2. Çertifikata personale e te demtuarit, leshuar nga organet komunale  ( Gjendja Civile).
 3. Raport i paaftesise per pune, i cili te shprehe ne % masen e paaftesise bazuar ne Tabelen e Paaftesise se Perhereshme per Pune.

Dokumenta specifike per demet materiale:

 1. Kontrata e shitblerjes ose e dhurimit te automjetit (objektit) ose Libreza e mjetit  (fotokopje, identiteti i se ciles me origjinalin vertetohet nga avokati ose punonjesi i kompanise qe trajton demin.)
 2. Akt Ekspertim – Vleresim Demi te objektit te demtuar.
 3. Fotografi te mjetit (objektit) te demtuar dhe fotografi te mjetit shkaktar ne se eshte e mundur.
 4. Fatura, oferta te riparimit, blerjes, transportit, ruajtjes.

DEMET E PRONES  

 • Kerkesa per demshperblim
 • Njoftimi i ngjarjes ( te shkruar )
 • Vertetim nga organet zjarrfikese mbi shkaqet e zjarrit
 • Deklarata e shefit te sigurimit te te subjektit (nese aplikohet)
 • Deklarata e manaxherit te subjektit (nese aplikohet)
 • Incizime te kamerave te siguris (nese ka)
 • Raporti i organeve të specializuara në varësi të ngjarjes (raporti I ekspertit të zjarrit, fito-sanitar; raporti i policise etj..)
 • Vendimi nga Prokuroria per ecurine e ngjarjes ose Vendimi Gjykates
 • Fotokopje e faturave te blerjes mallit te vjedhur  
 • Dokumentet tjera specifike kërkohen varësisht nga rasti.

PER RASTET E VJEDHJEVE TE PARAVE:

 • Kerkesa per demshperblim
 • Njoftimi I ngjarjes (te shkruar)
 • Kopje e kontrates se punes e personit pergjegjes per shoqerimin e parave
 • Deklarata e personit pergjegjes per shoqerimin e parave
 • Njoftimi I ngjarjes ne polici nga personi pergjegjes – document zyrtar origjinal
 • Deklarata e pronarit/manaxherit te subjektit
 • Deklarata e shefit te sigurimit te subjektit
 • Incizime te kamerave te siguris ( nese ka)
 • Deklarata e drejtuesit te mjetit transportues te parave
 • Kontrata e punes e drejtuesit te mjetit transportues te parave
 • Fotokopje e certifikases se regjistrimit te mjetit shoqerues se parave
 • Vendimi nga Prokuroria per ecurine e ngjarjes ose Vendimi Gjykates
 • Fotokopje e te gjithe librave financiare ( ose printerit fiskal)  nje muaj perpara dates se ngjarjes
 • Dokumentet tjera specifike kërkohen varësisht nga rasti.

SIGURIMI I SHENDETIT

 • kërkesen per rimbursimin e shpenzimeve (shkarko formularin)
 • Kërkesa do të shoqërohet nga dokumentacioni mjeksor origjinal mjeksor
 • Kërkesa do të shoqërohet nga faturat fiskale per shpenzimet e kryera
 • Të gjitha dëshmitë dokumentare do të shoqërohen me përkthimin në një nga gjuhët e shënuara në formularin perkates

SIGURIMI I MALLIT GJATE TRANSPORTIT

 • raportim i demit.
 • Raporti i policisë për dëmin e shkaktuar.
 • Fletëngarkesa e mallrave të cilat kanë qenë duke u transportuar.
 • Dokumentet financiare të cilat dëshmojnë koston fillestare të mallit të dëmtuar.
 • Kopjet e dokumenteve identifikuese të transportuesit.
 • Dokumentet tjera specifike kërkohen varësisht nga rasti.

SIGURIMI I KONTRAKTOREVE NGA TE GJITHA RREZIQET

 • Raportin e policisë.
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit.
 • Kopjen e letërnjoftimit.
 • Dëshminë mbi pronësinë.
 • Aktvendimin e gjykatës (nëse e ka).
 • Dokumentet tjera specifike kërkohen varësisht nga rasti.

Në rast të përgjegjësisë ndaj palëve të treta

 • Raportin e policisë, nëse egziston.
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit.
 • Dokumentin e regjistrimit të biznesit apo të identifikimit varësisht ndaj kujt është
 • bërë dëmi (person fizik apo juridik).
 • Përshkrimin e detajizuar të dëmit/dëmeve të shkaktuara, në raste kur dëmi i është shkaktuar pronës duhet të dorëzohen edhe fotografitë e dëmit të shkaktuar.
 • Në raste kur dëmi i është shkaktuar personave duhet të dorëzohet raportimjekësor.
 • Dokumentet tjera specifike kërkohen varësisht nga rasti.

SIGURIMI I PERGJEGJESIVE DHE PRODUKTIT

 • Kërkesa për raportim të dëmit.
 • Raporti nga ndonjë organ zyrtar (policia, mjeku etj).
 • Përshrkimi i detajizuar i ngjarjes rreth shkaktimit të dëmit.
 • Sipas rastit, kompania e sigurimeve e informon të siguruarin se cilat procedura
 • tjera duhet ndjekur në raport me dëmin.
 • Dokumentet tjera specifike kërkohen varësisht nga rasti.

SIGURIMI I PERGJEGJESISE PROFESIONALE

 • Kërkesa për raportim të dëmit.
 • Raporti nga ndonjë organ zyrtar (policia, mjeku etj).
 • Përshrkimi i detajizuar i ngjarjes rreth shkaktimit të dëmit.
 • Sipas rastit, kompania e sigurimeve e informon të siguruarin se cilat procedura
 • tjera duhet ndjekur në raport me dëmin.

GARANCITE

 • Dokumentet qe do te kerkohen nga Perfituesi:
 • Kërkesa per konfiskim (format i lire) ku te ofrohen te dhena mbi ngjarjen e siguruar
 • Informacion dhe dokumentacion vertetues per shkeljet e detyrimeve te marra persiper nga i Siguruari dhe te specifikuar ne garancionin perkates te leshuar nga Kompania
 • Dokumente të  tjera specifike kërkohen varësisht nga rasti.