Procedura e trajtimit të ankesave

1. Ankesat mund te paraqiten ne nje nga menyrat e meposhtme pa kufizim:

  • leter postare ne emer te Njesise se Trajtimit te Ankesave te Kompanise ne adresen: Lagjia Pejaton, Rr. Pashko Vasa, 10000, Prishtine, Kosove
  • poste elektronike: info@sigma-ks.net
  • telefon:+381(0)38 246 301
  • personalisht. Ne adresen e percaktuar ne piken a me siper

2.Parashtrimi i ankesave nuk i nenshtrohet asnje tarife apo pagese, ose kushti per perdorimin e ndonje formati te veçante.
3. Ankesat mund te paraqiten ne njeren nga gjuhet zyrtare te Republikes se Kosoves ose ne gjuhen me te cilen eshte lidhur marreveshja mbi produktin apo sherbimin, i cili eshte subjekt i ankeses.
4. Ankuesit do ti konfirmohet me shkrim marrja e ankeses si dhe kerkesa per informacione shtese (nese eshte e nevojshme) me poste elektronike ose leter rekomande sipas kerkeses se Ankuesit.
5. Ankesat do te trajtohen menjehere dhe vendimi mbi ankesen do t’ju komunikohet ne afatin maksimal brenda pesemedhjete (15) diteve nga pranimi i saj. Kohezgjatja e kthimit te pergjigjes mund te zgjatet deri ne 30 dite ne raste te veçanta te cilat per shkak te nderlikueshmerise se tyre kerkojne kohe shtese. Ne keto afate nuk perfshihet/numerohet periudha gjate se cile pritet informacion shtese nga parashtruesi i ankeses sipas paragrafit 4 me siper.
4. Ankuesit do te informohen per zgjidhjen e ankesave te tyre, me shkrim nepermjet shkresave zyrtare ose mjeteve tjera te qendrueshme, ne forme elektronike ose permes telefonit nese kete e preferon ankuesi.
5. Ne rast se Ankuesi nuk eshte i kenaqur me pergjigjen e ankeses, mund t’i drejtohet Drejtorise se Kompanise ne adresat e mesiperme dhe me pas ne Banken Qendrore te Kosoves.