Sigurime për Tendera dhe Kontrata

Sigurime specifike të cilat ofrohen në përputhje me rregulloret perkatese te Bankes Qendore te Republikes se Kosoves dhe me rregulloret e brendshme te kompanise.
Nëse jeni klient i SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group ne mund t’ju ofrojmë:

Sigurime Tenderi dhe
Sigurime Kontratash, pasi të jetë perfunduar proçedura përkatëse për lëshimin e këtyre sigurimeve.