Sigurimi i Autopërgjegjësisë MTPL Kosova Plus

SIGURIMI I DETYRUESHËM I AUTOPËRGJEGJËSISË (MTPL) PLUS

Ky Sigurim ofron mbulim per dëmet materiale dhe shëndetësore që mund t’i shkaktohen palëve të treta si rezultat i përdorimit të automjeteve nga drejtuesit e mjeteve motorike ne territorin e Maqedonise dhe Serbise.