Sigurimi nga Aksidentet Personale

Produkt i dizenjuar për të mbuluar rastet aksidentale dhe ne pershtatje me kerkesat tuaja.
Per te Siguruarit, perfitimet ne rast aksidenti si më poshte:

  • Përfitime në rast vdekje aksidentale (per trashgimtarët)
  • Përfitime në rast paaftësie të pjesëshme dhe paaftësie të plotë
  • Mbulimin e shpenzimeve mjekësore si rezultat i një aksidenti