Sigurimi i Detyrueshëm i Autopërgjegjësisë (MTPL)

Jeta është e mbushur plot me të papritura, gabimet ose pakujdesitë gjatë vozitjes mund të bëhen shkak i një aksidenti.
Sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta, i cili eshte i detyrueshëm me ligj në Republiken e Kosovës, (referoju ligjit nr. 04/l-018 për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia) ofron mbulim per dëmet materiale dhe shëndetësore që mund t’i shkaktohen palëve të treta si rezultat i përdorimit të automjeteve nga drejtuesit e mjeteve motorike.

SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group Dega Kosovë ofron dëmshperblim për:

  • Dëmet në pronë që iu shkaktohen palëve te treta
  • Dëmet në rast vdekje, lëndimet trupore apo dëmtimet shëndetësore shkaktuar palëve të treta

Vozisni me kujdes dhe sigurohuni prane SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group!